Vraag- en antwoordforum

Studenten plaatsen op een zelfgekozen moment (tijdonafhankelijk) vragen over de leerstof of over opdrachten op een online discussieforum of Padlet. Zowel de docent als medestudenten kunnen ook weer op een door hen zelf gekozen tijd en plaats reageren op deze vragen. Het is ook mogelijk dat je als docent zelf Lees verder... Vraag- en antwoordforum

Rollenspel

Studenten oefenen in duo’s of kleine groepjes een situatie waarin personen een verschillende rol hebben. Elke student neemt daarbij één rol aan. Vaak zijn er één of meer studenten nodig die een ondersteunende rol spelen, zodat de student met de beroepsrol echt kan oefenen (bijvoorbeeld verkoper versus klant). Later kunnen Lees verder... Rollenspel

Antwoordopties voorzien van feedback

Door antwoordopties van oude toetsvragen te voorzien van feedback, leert de student veel over de leerstof. Waarom is een antwoord het juiste antwoord en waarom zijn de andere antwoorden fout? De vragen kunnen vervolgens prima gebruikt worden voor formatieve doeleinden. Studenten die ermee oefenen worden dan voortaan direct voorzien van Lees verder... Antwoordopties voorzien van feedback

Vragen stellen voor de bijeenkomst

Je kunt studenten als voorbereiding de opdracht geven om vragen die ze hebben alvast te stellen. Door dit voorafgaand aan de bijeenkomst te vragen kan deze input de leidraad zijn voor de wijze waarop je deze gaat vormgeven. Ook geeft het studenten de mogelijkheid om medestudenten te helpen. Lees verder... Vragen stellen voor de bijeenkomst

Vragenuur/Consult

Studenten kunnen de docent vragen stellen ter voorbereiding op verschillende zaken zoals toetsen, stages, afstuderen, etc. Dit kan zowel in grote groepen als individueel. Lees verder... Vragenuur/Consult

Wat ben ik?

‘Wat ben ik?’ is een variant op het spel ‘Wie ben ik?’. Hierbij proberen studenten door het stellen van ja en nee vragen, te achterhalen wát ze zijn (een theoretisch begrip of model).   Lees verder... Wat ben ik?

Videoquiz

Een videoquiz is een video (kennisclip) waarbij op specifiek ingestelde momenten vragen zijn tussengevoegd die studenten moeten beantwoorden voordat de video verdergaat. Hierdoor zullen studenten proberen de inhoud van de video beter tot zich te nemen, waardoor ze automatisch een actievere houding aannemen tijdens het bekijken van de video.   Lees verder... Videoquiz

Kennisclip laten ontwikkelen door studenten

Bij deze werkvorm laat je studenten individueel, in duo’s of kleine groepjes een kennisclip ontwikkelen over de lesstof. Dit doe je als voorbereidende- of verwerkingsactiviteit. Het gaat hierbij om een (korte) video waarin een bepaald thema of begrip wordt uitgelegd. De duur van een kennisclip ligt tussen de 5 en 10 Lees verder... Kennisclip laten ontwikkelen door studenten

Videoblog (vlog) maken

Als variant op een geschreven blog kan een vlog ingezet worden. Een vlog is een blog in videovorm. Het bevat een camera-opname waarin een student zijn kennis of ervaring deelt, bepaalde vaardigheden toont of zijn mening geeft over een gebeurtenis, artikel, actualiteit e.d. Je kunt een vlog bijvoorbeeld inzetten voor de verwerking van Lees verder... Videoblog (vlog) maken

Willekeurig namen kiezen

Door een manier te vinden om volledig willekeurig te kiezen welke student op welk moment in de les aan de beurt komt om een vraag te beantwoorden, gaan studenten actiever meedoen. Met deze werkvorm kan een student ook meerdere keren achter elkaar aan de beurt komen, omdat de kans dat Lees verder... Willekeurig namen kiezen

Video kijken tijdens de bijeenkomst

Met het principe flipped classroom laat je studenten vooraf stof bestuderen bijvoorbeeld m.b.v. een kennisclip, zodat je tijdens de bijeenkomst meer tijd hebt om erover te discussiëren of de stof toe te passen. Het kan kan echter soms zo zijn dat je tijdens de bijeenkomst een video gezamenlijk wilt bekijken. Lees verder... Video kijken tijdens de bijeenkomst

Peerfeedback via de digitale leeromgeving

Door gebruik te maken van een digitale omgeving voor het uitwisselen van gemaakt werk en de feedback op dat werk, hoeven de feedbackgever en -ontvanger niet tegelijk en op dezelfde locatie met dit proces bezig te zijn. De ontvanger plaatst zijn werk in de leeromgeving en dit wordt op een Lees verder... Peerfeedback via de digitale leeromgeving

Groepjespuzzel

Studenten formeren groepjes door te zoeken naar medestudenten met een stukje van dezelfde ansichtkaart of andere afbeelding. Lees verder... Groepjespuzzel

20 minuten peerfeedbackmethode

Twee studenten geven elkaar binnen twintig minuten op een gestructureerde manier feedback doordat zij beiden achtereenvolgens 5 specifiek beschreven stappen volgen die elk 2 minuten duren: korte toelichting geven – verhelderende vragen beantwoorden – feedback ontvangen – samenvatten – vervolgacties bepalen. Lees verder... 20 minuten peerfeedbackmethode

Feedback geven via audio of video

In plaats van schriftelijke feedback te geven bij opdrachten of mondeling feedback te bespreken met (een groep) studenten, maak je een audio- of video-opname van je feedback die je toevoegt bij de ingeleverde opdracht in de leeromgeving. Dit is in sommige gevallen beter passend en minder intensief dan het geven Lees verder... Feedback geven via audio of video

Powerdoc of Slidedoc maken

Een Powerdoc of Slidedoc is een set van slides met overzichtelijk gepresenteerde informatie, waarbij geen verdere toelichting nodig is. De slides bevatten alle informatie en uitleg, zodat je er zelf geen toelichting meer bij hoeft te geven (zoals bij een presentatie), maar het is veel overzichtelijker en bondiger dan een Lees verder... Powerdoc of Slidedoc maken

Rollenspel-discussie

Rollenspel-discussies zijn een interactieve manier om kennis en vaardigheden van studenten te peilen en te verbeteren door middel van een gesimuleerde discussie. Studenten krijgen een rol toebedeeld met verschillende standpunten of perspectieven over een specifiek onderwerp of kwestie. Door rollenspellen zoveel mogelijk aan realistische situaties te koppelen doen studenten leerzame Lees verder... Rollenspel-discussie

Schud en pak

Een stapel kaarten met vragen over de leerstof vormt de basis. De studenten werken in kleine groepjes, ze lezen een vraag en beantwoorden deze door elkaar in roulerende vorm aan te vullen en elkaar van feedback te voorzien. (Enige) voorkennis van de leerstof is hierbij nodig. De leerstof zou voorafgaand Lees verder... Schud en pak

Mix en ruil

Mix en ruil is een (inter)actieve werkvorm waarbij kennis formatief wordt getest door studenten onderling vragen aan elkaar te laten stellen en beantwoorden.  Lees verder... Mix en ruil

Vaardighedenpracticum

In een vaardighedenpracticum (oefenpracticum, praktijkoefening) creëer je een oefensituatie waarin studenten stappen van een volledige handeling kunnen oefenen, of de hele handeling ineens. Afhankelijk van de complexiteit van de situatie doen ze dit individueel of in groepjes en loop je als docent rond, of ze doen dit één voor één Lees verder... Vaardighedenpracticum

Onderzoekspracticum

Bij een onderzoekspracticum gaan studenten zelf experimenteel onderzoek doen. Experimenteel onderzoek is gericht op het verklaren, bevestigen of optimaliseren van iets. Het kan een volledig onderzoek zijn of het kan focussen op enkele onderzoeksvaardigheden, zoals het opstellen van een onderzoeksvraag, hypothese of werkplan, of juist op het uitvoeren ervan en Lees verder... Onderzoekspracticum

Apparaatpracticum

Aan de hand van een stap-voor-stap uitleg leren studenten bijvoorbeeld over het klaarzetten, aanzetten, instellen, opties, uitvoeren, aflezen, bijstellen, resetten, uitzetten, schoonmaken en opbergen van een apparaat dat ze bij een begrips- of onderzoekspracticum gaan gebruiken. Lees verder... Apparaatpracticum

Begripspracticum

Een begripspracticum is een praktische opdracht die studenten doorgaans uitvoeren in een praktijkruimte te zien hoe bepaalde principes werken, om ze vervolgens beter te kunnen begrijpen. Het practicum vindt plaats in aanwezigheid van begeleiding, of het wordt door de docent of practicumbegeleider zelf uitgevoerd.  Lees verder... Begripspracticum

Expertgroepen

Elke groep gaat met een deel van de leerstof (zelfgekozen of niet) aan de slag aan de hand van (eventueel door de studenten zelf opgestelde) leervragen. Nadat er tijd is geweest voor verdieping geven zij als experts van dat onderwerp een presentatie aan de rest van de groep, waarbij ze Lees verder... Expertgroepen

Simulatie met een game

Simulatiespellen kunnen worden gebruikt om studenten zo effectief mogelijk (door het spelelement) specifieke taken te laten uitvoeren in een situatie waarvan het werkelijkheidsgehalte zo hoog mogelijk is, maar  waarin het veilig is om fouten in te maken (zoals bij een vlieg-, rij- of operatiesimulator) en die waar nodig vereenvoudigd is Lees verder... Simulatie met een game

Vragen bedenken

Studenten bestuderen de leerstof en bedenken daar zelf een aantal vragen en bijbehorende antwoorden bij. De vragen worden klassikaal besproken. Wat ook kan is dat twee studenten elkaars vragen beantwoorden. De studenten kijken vervolgens elkaars antwoorden na en bespreken deze onderling. Lees verder... Vragen bedenken

Online breakout-groepen

Tijdens een online bijeenkomst kun je studenten activeren door ze in groepjes uiteen te laten gaan naar een online groepsruimte (‘breakout room’) en ze daarbij een opdracht mee te geven waarover ze moeten overleggen, discussiëren of waarbij ze samenwerken in een document, whitebooard of andere tool. Lees verder... Online breakout-groepen

Actualiteiten inbrengen

Als docent ga je op zoek naar nieuwsberichten of fragmenten van tv-programma’s, documentaires of podcasts die passen bij de leerstof. Deel het bericht of fragment via het LMS als voorbereiding voor de les en geef in je instructie in het LMS ook vragen of een opdracht mee bij het lezen/kijken/luisteren.  Lees verder... Actualiteiten inbrengen

Korte overtuigende presentatie (pitch)

Studenten bedenken een idee, product of oplossing voor een bepaalde situatie of probleem dat je ze voorlegt als docent (of waar ze zelf mee komen naar aanleiding van een discussie over (actuele) voorvallen), en proberen de anderen door middel van een korte presentatie (pitch, max. 3 minuten) hiervan te overtuigen. Lees verder... Korte overtuigende presentatie (pitch)

Mix & match

Een spelvorm waarbij studenten passende vragen en antwoorden bij elkaar moeten matchen en dit moeten beargumenteren. Lees verder... Mix & match

Korte quiz tijdens de les

Met een korte quiz stel je tijdens de les een aantal vragen over leerstof die eerder behandeld is (in een vorige module, vorige les of eerder tijdens deze les). Zorg ervoor dat elke student gaat nadenken door iedereen te laten antwoorden of omdat de kans altijd bestaat dat ze gevraagd Lees verder... Korte quiz tijdens de les

Quiz voor of na de les

Studenten maken een serie toetsvragen die schriftelijk of via een digitale toets worden gesteld, en die zij zelf kunnen nakijken aan de hand van een lijst met antwoorden (bij een schriftelijke toets), of die automatisch worden nagekeken door de toetsapplicatie waarin de (digitale) toets is klaargezet. Het maakt daarbij niet Lees verder... Quiz voor of na de les

Zelfstudietoets met open (casus)vragen

Zelfstudietoetsen bevatten meestal gesloten vraagtypen zoals meerkeuzevragen, juist/onjuist, invulvragen, etc. die automatisch gecontroleerd worden door de gebruikte toetsapplicatie. Bij een casustoets is er vaak sprake van open vragen die niet automatisch kunnen worden gecontroleerd, waardoor de student moet wachten tot de docent het heeft nagekeken of besproken in de les. Lees verder... Zelfstudietoets met open (casus)vragen

Begrip testen via losse vragen

De docent stelt een ja/nee of multiplechoicevraag tijdens de bijeenkomst (online zou ook een open vraag kunnen) en geeft daarbij antwoordmogelijkheden die zodanig gekozen zijn dat ze informatie geven over de eventuele denkfouten en misvattingen van studenten (‘diagnostische vragen’). Aan de hand van de antwoorden die studenten geven en de fouten die Lees verder... Begrip testen via losse vragen

Ontwikkelen van een begrippenlijst

Studenten houden tijdens het doornemen van de lesstof (voor of na de sessie) voor zichzelf een lijst bij van moeilijke begrippen. Per begrip noteren ze in hun eigen woorden de uitleg van het begrip. Naarmate hun kennis van de begrippen verbetert kunnen ze deze uitleg verder aanscherpen. De begrippen kunnen Lees verder... Ontwikkelen van een begrippenlijst

Podcast maken

Een podcast is een audio-opname waarin een door één of meer personen over een bepaald onderwerp wordt gesproken. De lengte van een podcast kan sterk variëren (van enkele minuten tot ongeveer een uur; langer komt soms ook voor), waardoor het een zowel een opsomming van korte tips of een korte Lees verder... Podcast maken

Online magazine ontwikkelen

Studenten verzamelen individueel of in groepjes elk informatie over een ander thema en ordenen de relevante informatie inclusief bijpassende afbeeldingen overzichtelijk in een online magazine. Zo ontstaat er een verzameling van magazines over verschillende onderwerpen die studenten met elkaar kunnen uitwisselen en gebruiken in hun verdere leerproces.  Lees verder... Online magazine ontwikkelen

Online discussieforum

Een online discussie is een werkvorm voor het verwerken en toepassen van de leerstof. Doordat deze vorm van discussiëren asynchroon is (er is geen gelijktijdige interactie), kunnen studenten langer nadenken over hun inbreng en deze zorgvuldiger formuleren. Ze moeten daarbij hun gedachten (her)structureren. Bovendien kan het de meer introverte studenten Lees verder... Online discussieforum

Odd one out

Odd one out betekent ‘de vreemde eend in de bijt’. Oftewel: welke begrip hoort niet in het rijtje thuis? Studenten bekijken in groepjes een rijtje van drie tot zes begrippen en overleggen met elkaar welk begrip niet in het rijtje thuishoort. Het gaat vooral om de argumentatie waarom het begrip Lees verder... Odd one out

Mindmap maken

Een mindmap is een diagram dat is opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en afbeeldingen, waarbij het centrale onderwerp in het midden staat. Van daaruit worden ‘takken’ gemaakt met de belangrijkste aspecten van dat onderwerp. Elk aspect wordt weer verder uitgewerkt in nieuwe aftakkingen. Zo krijg je een visueel overzicht over Lees verder... Mindmap maken

Draaiboek schrijven

Studenten krijgen de opdracht om iets binnen bepaalde randvoorwaarden (fictief) te organiseren. Afhankelijk van de situatie kan het evenement fictief of daadwerkelijk plaatsvinden. De studenten beschrijven het doel, de randvoorwaarden, de belangrijkste mijlpalen en een detailplanning van het evenement. Bedenk ook hoe de studenten eventueel feedback kunnen verzamelen over het Lees verder... Draaiboek schrijven

Consensusconferentie

Bij een consensusconferentie gaat het erom de diverse meningen met elkaar in overeenstemming te brengen of eventueel duidelijk te maken op welke onderdelen de meningen uit elkaar blijven lopen.   Alle aanwezige studenten kunnen hun bijdrage leveren bij het opstellen van de aanbevelingen en conclusies worden door alle betrokkenen onderschreven. Als Lees verder... Consensusconferentie

Dagelijks / Wekelijks doel

Studenten stellen een dagelijks of wekelijks doel en kijken daarbij telkens terug op hoe het proces is verlopen. Ze werken dus kort-cyclisch en kunnen ook direct aanpassingen en verbeteracties doorvoeren. De docent treedt hierbij op als coach. Het stellen van een dagelijks of wekelijks doel is afkomstig van ‘agile werken’ Lees verder... Dagelijks / Wekelijks doel

Kennis of meningen peilen via een poll

Bij een poll stel je een korte vraag en geef je twee of meer antwoordmogelijkheden waaruit de studenten moeten kiezen. Afhankelijk van de vraag die je stelt krijg je inzicht in de kennis, visie, mening of ervaring van de studenten. Dit kan zowel offline als door gebruikt te maken van Lees verder... Kennis of meningen peilen via een poll

Aanvullende leermaterialen verzamelen

Naast dat jij als docent aan studenten leermaterialen aanreikt, kunnen studenten zelf ook op zoek gaan naar passende, aanvullende leermaterialen en deze verzamelen in de online leeromgeving. Lees verder... Aanvullende leermaterialen verzamelen

Kortgeding

Kortgeding is een discussievorm waarbij het ondervragen van getuige-deskundigen door advocaten van de vóór en tegenpartij wordt nagespeeld tijdens de les. Studenten treden hierbij op als advocaat door vragen te stellen, of als getuige-deskundige door de vragen te beantwoorden. Een andere (groep) student(en) voert de regie als voorzitter(s) en de Lees verder... Kortgeding

Kennisclip bekijken

Kennisclips zijn korte video’s van ongeveer 5 minuten waarin een specifiek onderwerp of basisprincipe wordt uitgelegd of een toelichting op een opdracht wordt gegeven. Belangrijk hierbij is dat je ze plaatst in de online leeromgeving met een duidelijke omschrijving én met een kijkvraag of -opdracht erbij zodat het geen losstaand Lees verder... Kennisclip bekijken

Infographic maken

Studenten maken een informatieve visuele weergave van bijvoorbeeld een proces of stappenplan, een presentatie over zichzelf of een ander onderwerp met allerlei feiten erbij, of een weergave van resultaten uit onderzochte bronnen of van eigen onderzoekresultaten. Lees verder... Infographic maken

Escape (class)room

Een escape room is een groepsactiviteit waarbij je samen probeert te ontsnappen uit een kamer (escape room) door het oplossen van puzzels en raadsels. Wie het snelst de code kraakt, is de winnaar.  Lees verder... Escape (class)room

Jigsaw-methode

De studenten worden ingedeeld in groepen, waarbij elke student met een ander deel van de leerstof aan de slag gaat, en dus ‘expert’ wordt in dat onderdeel. Vervolgens komen eerst de experts per onderwerp bij elkaar in ‘expertgroepen’, waarbij ze met elkaar bespreken hoe ze hun onderdeel aan hun groep Lees verder... Jigsaw-methode

Denken, delen, uitwisselen

Studenten denken eerst individueel na over een vraag of opdracht en bespreken dan hun antwoorden in duo’s of groepjes. Een aantal studenten geeft vervolgens klassikaal hun (eigen of gezamenlijke) antwoord. Deze werkvorm kan ook worden ingezet in lessen met grote groepen studenten en is met name geschikt bij vragen waar Lees verder... Denken, delen, uitwisselen

Sleutelbos

Studenten vertellen over zichzelf aan de hand van de verschillende sleutels aan hun sleutelbos. Waar zijn ze voor? Wanneer en hoe vaak gebruiken zij welke sleutel? Lees verder... Sleutelbos

Ritme klappen

De docent klapt een ritme en de studenten die in een kring staan proberen dit ritme na te bootsen door na elkaar telkens de volgende klap van het ritme te geven. Lees verder... Ritme klappen

Uitbeelden

De docent vertelt aan één student van elk groepje wat deze moet uitbeelden zonder geluid te maken, iets aan te wijzen of hints-technieken te gebruiken. Zodra één van de groepjes heeft geraden wat het is, is de volgende van elk groepje aan de beurt om iets uit te beelden. Lees verder... Uitbeelden

Pim, pam, pet

De docent kiest een willekeurige letter en studenten zoeken in hun omgeving een voorwerp dat met die letter begint en laten dat zien voor de camera. Lees verder... Pim, pam, pet

Kennismakingsbingo

Studenten proberen hun bingokaart ‘vol’ te maken door medestudenten te zoeken die de eigenschappen bezitten of activiteiten hebben gedaan die op hun bingokaart staan. Lees verder... Kennismakingsbingo

Fotospel

Studenten selecteren een foto uit een verzameling of zoeken zelf een foto die voor hen iets zegt over een bepaald onderwerp, en vertellen vervolgens waarom zij die foto geselecteerd hebben. Daarover kan een gesprek ontstaan tussen de docent en de student of tussen de studenten onderling, klassikaal of in groepjes. Lees verder... Fotospel

Forumdiscussie

Bij een forumdiscussie worden standpunten over een vooraf uitgekozen en voorbereid onderwerp uitgewisseld door ‘deskundigen’. De ‘toehoorders’ luisteren actief naar de deskundigen en stellen kritische vragen of mengen zich in de discussie door een ingenomen standpunt te beargumenteren. De discussie wordt geleid én ingeleid door een voorzitter. Lees verder... Forumdiscussie

Conceptmap maken

Een concept map geeft een overzicht van alle begrippen uit de leerstof waarin met behulp van lijnen de relaties tussen diverse begrippen zichtbaar worden gemaakt. De structuur van een conceptmap kan complex zijn, bijvoorbeeld met dwarsverbanden. Door gebruik te maken van verbindingswoorden kunnen de relaties in de conceptmap worden verduidelijkt Lees verder... Conceptmap maken

Check in duo’s

Studenten maken individueel een aantal vragen en vergelijken daarna hun antwoorden met een medestudent. Ze proberen er samen uit te komen als hun antwoorden verschillend zijn. Lees verder... Check in duo’s

(online) Bedrijfsbezoek

Met een bedrijfsbezoek kunnen studenten een kijkje nemen in het bedrijf of in een organisatie. Zo kunnen ze kennismaken met de activiteiten, het logistieke proces en verschillende functies en beroepen. Ze krijgen zo een goed beeld van hoe het eraan toegaat in een bedrijf of organisatie en ervaren ze hoe Lees verder... (online) Bedrijfsbezoek

Kennisdeling in wisselende duo’s

Studenten vormen koppels en geven elkaar uitleg over iets dat zij hebben voorbereid en stellen elkaar vragen over deze onderwerpen. Het kan ook gebruikt worden om een mening te vormen over één of meerdere onderwerpen. Na verloop van tijd kunnen er ook nieuwe duo’s worden gevormd. Lees verder... Kennisdeling in wisselende duo’s

Associëren

Associëren betekent ‘in verband brengen met, verbinden, samenvoegen’. Bij deze werkvorm kijk je welke verbindingen er al aanwezig zijn bij studenten. Welke termen kennen ze al in relatie tot het onderwerp? Door op deze manier de voorkennis bij studenten te activeren, wordt het gemakkelijker om nieuwe kennis toe te voegen, Lees verder... Associëren

Gamification met badges

Een badge is een afbeelding in Blackboard waarmee een student aantoont aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Die voorwaarden kunnen in Blackboard worden gedefinieerd in de vorm van ‘Prestaties’. Een prestatie is bijvoorbeeld een opdracht die de student inlevert of een toets die de student maakt in Blackboard. Een extra voorwaarde Lees verder... Gamification met badges

Bloggen

Het woord blog is afkomstig van het woord weblog, oftewel een logboek op het web. In een blog deelt de schrijver (‘blogger‘) zijn of haar kennis, ervaringen, inzichten, mening over diverse onderwerpen. Vaak is dit gericht op een bepaald thema of vakgebied, maar het kan over alles gaan dat een Lees verder... Bloggen

Brainstormen

Studenten brengen ideeën in en verzamelen deze op een centrale plaats. Ingebrachte ideeën worden genoteerd zonder erover te discussiëren, zodat de studenten in de flow van creativiteit blijven. Pas in een volgende fase worden de ideeën geëvalueerd en eventueel geprioriteerd. Lees verder... Brainstormen

Casusopdracht

Een casusopdracht is een opdracht aan studenten die betrekking heeft op een relevante praktijksituatie waarin zich een probleem voordoet. Om het probleem op te lossen moeten studenten hun kennis en ervaring toepassen op de beschreven situatie. Lees verder... Casusopdracht