Peerfeedback via de digitale leeromgeving

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten asynchroon (tijd- en plaatsonafhankelijk) gedetailleerd commentaar op elkaars werk, handelen of prestaties te laten geven. Dit gebeurt meestal op basis van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Studenten leren daardoor ook kritischer naar hun eigen werk te kijken en kunnen leren van wat ze bij anderen hebben gezien.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Door gebruik te maken van een digitale omgeving voor het uitwisselen van gemaakt werk en de feedback op dat werk, hoeven de feedbackgever en -ontvanger niet tegelijk en op dezelfde locatie met dit proces bezig te zijn. De ontvanger plaatst zijn werk in de leeromgeving en dit wordt op een later moment bekeken door degene die feedback geeft. Die plaatst vervolgens zijn feedback erbij en daarna kan de feedbackontvanger dit op weer een ander moment bekijken vanaf de plek waar hij inlogt.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?

Als je studenten een peerfeedbackopdracht laat doen buiten de les, is het des te belangrijker dat ze begrijpen wat ze ervan kunnen leren en waarom ze het dus serieus zouden doen. Waarom is het goed als zij zelf elkaar feedback geven in plaats van dat de docent dit doet?

Waarom is peerfeedback belangrijk? 
Niet alleen het ontvangen van feedback is een effectieve leerstrategie (Hattie, 2012), ook het geven van feedback aan medestudenten is leerzaam voor de feedbackgever. (Nicol, 2011; Filius et al., 2018):

 • Door het werk van anderen (gelijkwaardig aan henzelf) te bekijken krijgt een student inzicht hoe anderen de opdracht aanpakken.
 • De student krijgt een beter beeld van waaraan het werk moet voldoen doordat ze de criteria doornemen om te bepalen of hun medestudenten hieraan voldoen.
 • Door studenten een oordeel over het werk van anderen te laten geven gaan ze ook kritischer naar hun eigen werk kijken.
 • Bovendien denken ze zelf kritischer na over de feedback die ze van medestudenten hebben gekregen, dan over de feedback van de docent. Hun houding is dus actiever.
 • Het uiteindelijke doel is dat studenten de taak zelf kunnen uitvoeren en dus ook zelf kunnen bepalen of zij de taak goed genoeg hebben uitgevoerd. Het geven van peerfeedback helpt daarbij.
 • Door studenten eerst elkaars werk te laten beoordelen, zullen bovendien de belangrijkste fouten al boven water komen, waardoor de student later in het proces niet veel persoonlijke feedback van de docent meer nodig heeft. Dit kan de docent veel tijd schelen.
  LET OP: Dit geldt natuurlijk alleen als de feedback die via peers wordt ontvangen daadwerkelijk zinvolle feedback is.

Maak een script
Peerfeedback werkt alleen als het goed wordt georganiseerd en uitgevoerd, waarbij de feedback concreet is en gericht is op de taak. Geef de student daarbij tips voor het geven van goede peerfeedback en geef ze criteria mee of stel deze samen met hen op.
Het helpt om een script te bedenken waarin je zorgt voor een duidelijke structuur en organisatie. In het begin kost dat meer tijd, maar zoals eerder aangegeven kan het op lange termijn tijdsbesparend zijn. Hier vind je een animatie over het scripten van peerfeedback. En hier vind je een handreiking.

Uitvoering
Het geven van peerfeedback via de digitale leeromgeving is een werkvorm die vrijwel volledig online plaatsvindt. Daarom wordt de uitvoering van deze werkvorm op het tabblad ‘Online uitvoeren’ beschreven.
Nadat de peerfeedback is gegeven zou je in de klas kunnen bespreken hoe het gegaan is. Dit wordt ook beschreven op het volgende tabblad.

Tips

 • De betrouwbaarheid en de tevredenheid over de peerfeedback neemt toe naarmate het aantal peerfeedbackbijdragen per taak toeneemt. Daarom is het aangeraden om te streven naar een minimum van drie reviewers per taak en bij minder ervaren studenten zelfs nog meer (vier tot zes).
 • Geef de studenten inhoudelijke criteria voor de opdracht waar ze feedback op gaan geven. Dit kunnen zij gebruiken in het schrijven van hun feedback aan een peer.
 • Je kan ook de student vragen om te aan te geven op welke onderdelen of bestaande criteria hij feedback wil ontvangen. Zo moet de student goed nadenken bij welke onderdelen hij hulp nodig heeft.
 • Als docent is het goed om de online feedback te monitoren. Zo kun je bijsturen waar nodig. Het bespreken van de feedback in de les is van belang, omdat alleen dan kan worden nagegaan of de feedback is begrepen en kan worden benut.
 • Studenten kunnen de ontvangen feedback gebruiken in hun werkstuk/beroepsproduct/portfolio en eventueel als bijlage opnemen daarin. Zo laat de student zien wat hij met de ontvangen feedback heeft gedaan.

Bronnen:

 

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Hieronder worden twee varianten beschreven van hoe studenten peerfeedback aan elkaar kunnen geven via de digitale leeromgeving: via het discussieforum in het leermanagementsysteem en via groepschats in MS Teams.

Peerfeedback via een discussieforum
Vrijwel elk leermanagementsysteem heeft een tool voor online discussies. Daarmee kun je meerdere discussiefora aanmaken in de leeromgeving. Op een discussieforum kunnen zowel studenten als docenten berichten plaatsen en op elkaar reageren.

Afhankelijk van hoe je een nieuw forum instelt kan deze door een specifieke groep studenten worden gebruikt (bijvoorbeeld een klas of een werkgroepje), of door alle studenten en docenten die zijn ingeschreven in de module. Op een discussieforum kunnen zowel docenten als studenten nieuwe discussielijnen aanmaken. Dat is een eerste bericht, bijvoorbeeld een vraag of stelling waar anderen op kunnen reageren. Bij een peerfeedbackopdracht kan elke student zo’n discussielijn aanmaken en daarmee hun gemaakte werk op het forum plaatsen. Dit hoeft niet alleen in de vorm van tekst. Er kan ook een document, of een audio- of video-opname worden toegevoegd.

Als het een forum is voor een groepje studenten, dan zou je af kunnen spreken dat alle leden van het groepje feedback geven op elkaars werkt. Stel dat er 4 studenten in een groepje zitten, dan krijg je dus 4 discussielijnen en elke discussielijn krijgt tenminste 3 reacties.

Als het een forum is voor de hele klas, spreek dan af aan hoeveel studenten één student peerfeedback moet geven en van hoeveel verschillende studenten iemand maximaal feedback krijgt (om ervoor te zorgen dat het aantal reacties goed verdeeld wordt).
Je kunt ook zelf als docent een lijstje maken waarmee je studenten aan elkaar toewijst voor de peerfeedbackopdracht, en deze in het leermanagementsysteem plaatsen bij de peerfeedbackopdracht.

Peerfeedback via een MS Teams groepschat
In plaats van een discussieforum kan ook een groepschat in MS Teams worden gebruikt voor het uitwisselen van gemaakt werk en het geven van feedback. Let er wel op dat je als docent niet automatisch toegang hebt tot deze groepschats. Je kunt dit zelf in de hand houden door zelf alle chatgroepjes aan te maken met jou als docent erbij. Je kunt de studenten ook zelf groepjes laten maken en jou erbij uitnodigen. En je kunt overwegen om zelf niet (standaard) deel te nemen aan de groepschats.

Studenten kunnen hun feedback direct in de groepschat plaatsen en daarbij de naam van de student vermelden op wie ze feedback geven (‘mentionen’ met @naam), of door de feedback in het bestand  te plaatsen via opmerkingen. Bepaal of je hier afspraken over wilt maken, of dit aan de studenten zelf overlaat.

Feedback bespreken
Bedenk hoe je de peerfeedbackopdracht gaat afronden. Bekijk bijvoorbeeld welke feedback opvalt en bespreek deze tijdens de online les. Vraag studenten of zij verder kunnen met de feedback of daar extra uitleg over willen. Of laat de studenten in een korte reflectie vertellen wat ze hebben gedaan met de ontvangen feedback en welke tip ze voor hun medestudenten hebben op basis van wat ze geleerd hebben.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: ,
Taxonomie van Miller:
Interactie:
Door wie: ,
GERELATEERDE APPLICATIES
 •  BB (graded) discussion board
 •  Microsoft Teams
 • GERELATEERDE WERKVORMEN
 • 20 minuten peerfeedbackmethode