Zelfstudietoets met open (casus)vragen

JE KUNT DEZE WERKVORM GEBRUIKEN OM...

studenten zelf te laten bepalen in hoeverre ze de leerstof kunnen toepassen op een casus of andere open vragen. Ook oefenen ze hierbij met het zelf formuleren van antwoorden op basis van hun eigen kennis.

KORTE BESCHRIJVING (wat is het?)

Zelfstudietoetsen bevatten meestal gesloten vraagtypen zoals meerkeuzevragen, juist/onjuist, invulvragen, etc. die automatisch gecontroleerd worden door de gebruikte toetsapplicatie.

Bij een casustoets is er vaak sprake van open vragen die niet automatisch kunnen worden gecontroleerd, waardoor de student moet wachten tot de docent het heeft nagekeken of besproken in de les. Dat geldt ook voor een toets met anderen open vragen.

Door een antwoordmodel toe te voegen aan de open vragen en feedback direct beschikbaar te maken, kunnen studenten direct na het maken van de toets hun eigen antwoorden controleren en krijgen ze dus toch direct een beeld van hoe ze ervoor staan.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM UITVOEREN (algemeen)?
  1. Maak één document met de casus en maak daarnaast een set met open vragen.
  2. Maak voor elke open vraag een duidelijk modelantwoord en geef studenten direct na afloop van het maken van de toets toegang tot deze modelantwoorden.
  3. De zelfstudietoets kan tijdens de les worden gemaakt, of deze kan via het leermanagementsysteem beschikbaar worden gemaakt voor studenten (zie tabblad Online uitvoeren).
  4. Na afloop van de toets deel je het antwoordmodel uit of bespreek je de antwoorden. Als de toets tijdens de bijeenkomst plaatsvond, geef studenten dan ook de mogelijkheid om verdere vragen te stellen over de antwoorden of om de antwoorden met elkaar te bespreken; anders heeft het geen toegevoegde waarde om deze werkvorm tijdens de bijeenkomst uit te voeren.
  5. Om de effectiviteit van deze toetsen met open (casus)vragen te vergroten kun je de studenten laten reflecteren op het proces dat zich heeft afgespeeld bij het indienen van een antwoord en het controleren van hun gegeven antwoord met het antwoordmodel. De studenten benoemen hierbij hun ‘denkfouten’. Hieruit kun je afleiden wat je in de (volgende) bijenkomst nog eens moet behandelen.

Zorg er in elk geval voor dat de feedback die studenten halen uit het antwoordmodel ook echt bij hen ‘landt’. Ga na of studenten begrijpen wat ze goed en wat ze verkeerd hebben gedaan en of ze weten welke vervolgacties zij zelf zouden kunnen doen op basis van hun resultaten.

HOE KUN JE DEZE WERKVORM ONLINE UITVOEREN?

Om de toets online te laten maken kun je deze (inclusief een antwoordmodel per vraag), klaarzetten in een leermanagementsysteem zoals Blackboard, of in een toetsapplicatie zoals TestVision.
Studenten kunnen deze toets dan in hun eigen tijd maken ter voorbereiding van een les of als verwerking van de lesstof.

  1. Maak in Blackboard of TestVision een toets met één of meer vragen van het type ‘essay’ (Blackboard) of ‘open’ (TestVision).
  2. Na het invoeren van een vraag kun je in het antwoordveld (Blackboard) een antwoordmodel typen of via Rubric een rubriek koppelen. In TestVision kun je per vraag een antwoordmodel opbouwen door één of meer antwoordcriteria toe te voegen. Bij elk criterium stel je ook het maximum te behalen aantal punten in.
  3. Een eventuele casustekst kun je in Blackboard als pdf-bestand toevoegen bij de eerste vraag over de casus. Deze opent dan in een apart tabblad. In TestVision kan dat op dezelfde manier, of je kunt de casustekst plaatsen als deelblokinformatie bij het klaarzetten van de toets. De student kan die informatie bij elke vraag van dat deelblok opnieuw raadplegen.
  4. Let erop dat bij het klaarzetten van de toets in Blackboard of de ‘afname’ in TestVision, de opties voor het tonen van de feedback zijn ingeschakeld, zodat de student de modelantwoorden te zien krijgt.

Ook bij de online variant van deze werkvorm is het belangrijk dat de feedback ook echt ‘landt’ bij de studenten en dat ze begrijpen wat voor hen de juiste vervolgstappen zijn in hun leerproces. Die vervolgstappen kun je vaak ook via de online toets communiceren in de vorm van studietips en leerstofverwijzingen in het veld voor feedback. Neem er echter wel een moment voor om erachter te komen of het voor elke student duidelijk is hoe zij zelf verder kunnen met hun leerproces. Voor iedere student kan dat iets anders betekenen, afhankelijk van de door hen gemaakte denkfouten bij de toets.

ERVARING
Heb jij ervaring met deze werkvorm en wil je die graag delen? Neem contact met ons op!
KENMERKEN
Taxonomie van Bloom: , ,
Taxonomie van Miller:
Interactie: ,
Door wie:
GERELATEERDE APPLICATIES
  •  BB Toets