Peer feedback in de digitale leeromgeving

Bij peer feedback geven studenten gedetailleerd commentaar op elkaars werk, handelen of prestaties. Dit gebeurt meestal op basis van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Waarom is peer feedback belangrijk?

 • Niet alleen het ontvangen van feedback is een effectieve leerstrategieën (Hattie, 2012). Ook het geven van feedback aan medestudenten is leerzaam voor de feedbackgever.
 • Als docent heb je niet altijd tijd voldoende (persoonlijke) feedback te geven;
 • Studenten gaan kritischer naar hun eigen werk kijken door ze een oordeel over het werk van anderen te laten geven;
 • Door het werk van anderen (gelijkwaardig aan henzelf) te bekijken krijgt een student inzicht hoe anderen de opdracht aanpakken;
 • Studenten krijgen een beter beeld van waaraan het werk moet voldoen doordat ze de criteria doornemen om te bepalen of hun medestudenten hieraan voldoen.
 

Algemene tips bij het organiseren van peer feedback

De inzet van peer feedback vereist een doordacht scenario (scripten) met een duidelijke structuur en organisatie. Peer feedback organiseren is in het begin arbeidsintensief. Maar na de tijdsintensieve opstart de eerste keer blijkt wel dat peer feedback op termijn tijdsbesparend kan zijn. Wil je meer weten over het organiseren en scripten van peer feedback klik dan hier.

Belang van peer feedback

Leg studenten het belang van peer feedback (geven) uit. Peer feedback werkt namelijk alleen als het goed wordt georganiseerd en uitgevoerd, waarbij de feedback concreet is en gericht is op de taak. Geef de student daarbij tips voor het geven van goede peer feedback. Bijvoorbeeld door middel van een filmpje over kenmerken van goede feedback.

Kleine groepen + meerdere reviews

Laat peer review plaatsvinden in kleine groepen, maar zorg ervoor dat elke student in ieder geval van meerdere peers feedback krijgt. De betrouwbaarheid en de tevredenheid over de peer feedback neemt toe naarmate het aantal peer feedback bijdragen per taak toeneemt. Wanneer studenten, met weinig ervaring in peer feedback, slechts van één medestudent feedback krijgen, is de kans heel reëel dat ze een review van mindere kwaliteit krijgen. Wanneer echter meerdere studenten feedback geven op hetzelfde werk, verhoogt de kans op kwaliteitsvolle feedback en dus ook de betrouwbaarheid. Daarom is het aangeraden om te streven naar een minimum van twee of drie reviewers per taak en indien haalbaar zelfs nog meer, bv. vier tot zes.

Criteria

Geef de studenten inhoudelijke criteria voor de opdracht waar ze feedback op gaan geven (ongeveer 8-12 criteria). Dit kunnen zij gebruiken in het schrijven van hun feedback aan een peer. Eventueel kunnen de criteria ook samen met de studenten opgesteld worden. Voordeel is dat studenten ze dan beter begrijpen.

Zelf criteria laten selecteren

Je kan ook de student vragen om te aan te geven op welke onderdelen/criteria hij feedback wil ontvangen. Zo moet de student goed nadenken bij welke onderdelen hij hulp nodig heeft.

Feedback monitoren

Als docent is het goed om de online feedback te monitoren. Zo kun je bijsturen waar nodig. Het bespreken van de online feedback in de les is van belang, omdat alleen dan kan worden nagegaan of de feedback is begrepen en kan worden benut!

Aanvullende feedback

Bespreek de feedback in de les (studenten en docent). Je zou een discussie kunnen vormen aan de hand van een aantal van de criteria die zijn gebruikt voor de feedback. Als docent kun je aanvullende feedback geven bijvoorbeeld in de vorm van een podcast. Dit kun je persoonlijk op de student toegespitst laten zijn maar vanwege de arbeidsintensiviteit kun je ook op veel voorkomende punten feedback geven. Laat studenten kijken op welke punten jouw feedback overeenkomt met de ontvangen feedback van medestudenten.

Laten meetellen

Opdat studenten het reviewen serieus zouden nemen wordt gesuggereerd om ook de kwaliteit van de peer feedback te beoordelen. Er is evidentie dat dat een positief effect heeft op het engagement van de student. Deze aanpak zorgt wel voor extra evaluatiewerk door de docent.

Feedback laten waarderen

Een eenvoudigere werkwijze is de studenten zelf de kwaliteit en zinvolheid van de gekregen feedback te laten evalueren of (bij meerdere reviewers) te laten rangschikken. In het forum in Blackboard kun je dit bijvoorbeeld scoren met behulp van sterren.

Feedback verwerken

Studenten kunnen de ontvangen feedback gebruiken in hun werkstuk/beroepsproduct/portfolio en eventueel als bijlage opnemen daarin. Zo laat de student zien wat hij met de ontvangen feedback heeft gedaan.

 

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Bij het kiezen voor de werkvorm van peer feedback kun je dit zowel synchroon (bijvoorbeeld tijdens een online les) als asynchroon (bijvoorbeeld in de digitale leeromgeving) laten uitvoeren (of een combinatie ervan). Hier gaan we verder in op peer feedback in de digitale leeromgeving met behulp van Blackboard en/of Microsoft Teams. Wil je meer weten over peer feedback tijdens de les, ga dan naar….

 

Een voorbeeld van peer feedback middels het forum is bij de Academie Pedagogiek & Onderwijs (APO) ingezet. Voor een cursus waarbij studenten een landelijke toets over Engelse spreekvaardigheid moeten halen, werden zelfinschrijvingsgroepen gemaakt in Blackboard, waarbij een ‘discussion board’ werd toegevoegd aan elke groep. Er werden in de leeromgeving instructiematerialen voor studenten geplaatst over het geven van goede feedback. Studenten kregen elke week een opdracht met spreekoefeningen, waarbij ze hun opgenomen audio in de discussieruimte plaatsten. Elke week kregen de studenten van de medestudenten in hun groep peer feedback en gaven zij zelf ook feedback op de fragmenten van de anderen. In de bijeenkomst werd elke week met de docent besproken welke feedback het beste was en over welke feedback studenten nog aanvullende vragen hadden. Door de peer feedback konden de studenten veel oefenen met de spreekvaardigheid en waren zij bewust bezig met de feedback die ze kregen en de feedback die ze aan medestudenten hebben gegeven.

 

Blackboard

Stap 1: Maak groepen aan in Blackboard en koppel daar groepstools aan. De groepstools Forum/Discussionboard en Bestandsuitwisseling worden vaak gebruikt voor peer review. Studenten plaatsen hun werk binnen de groep. Afhankelijk van de gekozen werkvorm van de peerfeedback wordt er feedback gegeven. Let wel, in Blackboard kun je niet live aan documenten werken, dus werk je als student asynchroon. Om synchroon feedback te geven kun je  Blackboard Collaborate als groepstool beschikbaar stellen. Hierdoor kunnen studenten zelf een sessie starten en het werk live bespreken. 

Stap 2: De student heeft de feedback ontvangen. Hij kan de feedback nu verwerken in zijn eigen werk. Wil je als docent hier regie op hebben? Gaat de student hier zelf mee aan de slag? Toont de student in een reflectie wat hij met de ontvangen feedback heeft gedaan?. Wat gaat hij weer inleveren in het inleverpunt? Geef goed aan wat de voordelen zijn voor de student. 

Tip: Via Blackboard kun je als docent altijd meekijken in de groepen. 

 

Microsoft Teams

Stap 1: Maak in Teams de chat groepen voor peer review aan of laat de studenten zelf hun groepen aanmaken. Bedenk hierbij, of je als docent zelf in die groepen wilt zitten om met de feedback mee te kijken of juist niet. 

Stap 2: Studenten kunnen hun opdracht/bestanden delen in de Teams chat door een bestand te uploaden, of door een bestand via OneDrive te delen. Ook kunnen studenten hun opdracht toelichten door middel van videobellen. Bedenk van tevoren op welke manier je wilt hoe studenten hun opdracht delen, natuurlijk afhankelijk van het type opdracht.  

Stap 3: Studenten kunnen feedback geven op verschillende manieren. In de chat, via opmerkingen in een bestand, via videobellen of audio. Bedenk van tevoren hoe je de studenten feedback wilt laten geven, afhankelijk van het type opdracht.  

Stap 4: Bedenk op welke manier je de feedback terug wil zien. Bekijk bijvoorbeeld welke feedback opvalt en bespreek deze tijdens de online les. Bespreek de resultaten en vraag studenten of zij verder kunnen met de feedback of daar extra uitleg over willen. Of laat de studenten in een korte reflectie tonen wat ze hebben gedaan met de ontvangen feedback. 

 

Bronnen

Freeman, R. & Lewis, R. (1998). Planning and Implementing Assessment. London: Kogan Page.

Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning. Routledge/Taylor & Francis Group.

KU Leuven (2020, 17 april). ‘Peer feedback’. Geraadpleegd van https://www.kuleuven.be/onderwijs/evalueren/feedback/peer_fb.

Lectoraat Teaching, Learning & Technology. InHolland Hogeschool. Geraadpleegd van https://www.inholland.nl/media/18717/inh_factsheet-peerreview_a4-nl-digitaal.pdf.

APPLICATIES

 • BB Collaborate
 • BB (graded) discussion board
 • Microsoft Teams
 • KENMERKEN

  Online: ,
  Synchroon:
  Indivdueel:

  3.9 (9 stemmen)