Peer feedback tijdens de (online) les

Bij peer feedback geven studenten gedetailleerd commentaar op elkaars werk, handelen of prestaties. Dit gebeurt meestal op basis van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Waarom is peer feedback belangrijk?

 • Niet alleen het ontvangen van feedback is een effectieve leerstrategieën (Hattie, 2012). Ook het geven van feedback aan medestudenten is leerzaam voor de feedbackgever.
 • Als docent heb je niet altijd tijd voldoende (persoonlijke) feedback te geven;
 • Studenten gaan kritischer naar hun eigen werk kijken door ze een oordeel over het werk van anderen te laten geven;
 • Door het werk van anderen (gelijkwaardig aan henzelf) te bekijken krijgt een student inzicht hoe anderen de opdracht aanpakken;
 • Studenten krijgen een beter beeld van waaraan het werk moet voldoen doordat ze de criteria doornemen om te bepalen of hun medestudenten hieraan voldoen.

Algemene tips bij het organiseren van peer feedback

De inzet van peer feedback vereist een doordacht scenario (scripten) met een duidelijke structuur en organisatie. Peer feedback organiseren is in het begin arbeidsintensief. Maar na de tijdsintensieve opstart de eerste keer blijkt wel dat peer feedback op termijn tijdsbesparend kan zijn. Wil je meer weten over het organiseren en scripten van peer feedback klik dan hier.

Belang van peer feedback

Leg studenten het belang van peer feedback (geven) uit. Peer feedback werkt namelijk alleen als het goed wordt georganiseerd en uitgevoerd, waarbij de feedback concreet is en gericht is op de taak. Geef de student daarbij tips voor het geven van goede peer feedback. Bijvoorbeeld door middel van een filmpje over kenmerken van goede feedback.

Kleine groepen + meerdere reviews

Laat peer review plaatsvinden in kleine groepen, maar zorg ervoor dat elke student in ieder geval van meerdere peers feedback krijgt. De betrouwbaarheid en de tevredenheid over de peer feedback neemt toe naarmate het aantal peer feedback bijdragen per taak toeneemt. Wanneer studenten, met weinig ervaring in peer feedback, slechts van één medestudent feedback krijgen, is de kans heel reëel dat ze een review van mindere kwaliteit krijgen. Wanneer echter meerdere studenten feedback geven op hetzelfde werk, verhoogt de kans op kwaliteitsvolle feedback en dus ook de betrouwbaarheid. Daarom is het aangeraden om te streven naar een minimum van twee of drie reviewers per taak en indien haalbaar zelfs nog meer, bv. vier tot zes.

Criteria

Geef de studenten inhoudelijke criteria voor de opdracht waar ze feedback op gaan geven (ongeveer 8-12 criteria). Dit kunnen zij gebruiken in het schrijven van hun feedback aan een peer. Eventueel kunnen de criteria ook samen met de studenten opgesteld worden. Voordeel is dat studenten ze dan beter begrijpen.

Zelf criteria laten selecteren

Je kan ook de student vragen om te aan te geven op welke onderdelen/criteria hij feedback wil ontvangen. Zo moet de student goed nadenken bij welke onderdelen hij hulp nodig heeft.

Feedback monitoren

Als docent is het goed om de online feedback te monitoren. Zo kun je bijsturen waar nodig. Het bespreken van de online feedback in de les is van belang, omdat alleen dan kan worden nagegaan of de feedback is begrepen en kan worden benut!

Aanvullende feedback

Bespreek de feedback in de les (studenten en docent). Je zou een discussie kunnen vormen aan de hand van een aantal van de criteria die zijn gebruikt voor de feedback. Als docent kun je aanvullende feedback geven bijvoorbeeld in de vorm van een podcast. Dit kun je persoonlijk op de student toegespitst laten zijn maar vanwege de arbeidsintensiviteit kun je ook op veel voorkomende punten feedback geven. Laat studenten kijken op welke punten jouw feedback overeenkomt met de ontvangen feedback van medestudenten.

Laten meetellen

Opdat studenten het reviewen serieus zouden nemen wordt gesuggereerd om ook de kwaliteit van de peer feedback te beoordelen. Er is evidentie dat dat een positief effect heeft op het engagement van de student. Deze aanpak zorgt wel voor extra evaluatiewerk door de docent.

Feedback laten waarderen

Een eenvoudigere werkwijze is de studenten zelf de kwaliteit en zinvolheid van de gekregen feedback te laten evalueren of (bij meerdere reviewers) te laten rangschikken. In het forum in Blackboard kun je dit bijvoorbeeld scoren met behulp van sterren.

Feedback verwerken

Studenten kunnen de ontvangen feedback gebruiken in hun werkstuk/beroepsproduct/portfolio en eventueel als bijlage opnemen daarin. Zo laat de student zien wat hij met de ontvangen feedback heeft gedaan.

Toepassingsmogelijkheden

Bij het kiezen voor de werkvorm van peer feedback kun je dit zowel synchroon (bijvoorbeeld tijdens een online les) als asynchroon (bijvoorbeeld in de digitale leeromgeving) laten uitvoeren. Hier gaan we verder in op peer feedback tijdens de les.

20 minuten peer feedback methode (synchroon)

Voor deze peer feedback werkvorm gebruiken we de breakout groups (oftewel de parallelgroepen) in Blackboard Collaborate.

Zie hier een video over het 20 minuten peer feedback systeem.

Zorg voor een duidelijke structuur bij het werken in break-out groups. In bovenstaande video wordt een duidelijke structuur gehanteerd die in onderstaande tabel is samengevat.

Tabel 1 Structuur peer feedback methode – Bron: The 20-minute peer feedback system

Je kunt ervoor kiezen de peer review in duo’s uit te laten voeren zoals in de video getoond wordt. Uiteraard is dit ook in kleinere groepjes te organiseren; de betrouwbaarheid en kwaliteit van de feedback neemt daardoor toe.

Vooraf  

Het is belangrijk dat je vooraf een duidelijke opdracht aan de studenten hebt gegeven die ze voorbereid hebben voordat de online bijeenkomst start. Deze opdracht kun je als voorbereidingsopdracht in Blackboard zetten. Geef duidelijk aan dat de opdracht in de online bijeenkomst besproken gaat worden. Deze voorbereidende opdracht vormt de input voor de peer feedback.  

Online bijeenkomst  

Voordat de studenten in de breakout groups uiteengaan kun je een kort instructiemoment plannen als input voor de te geven peer feedback. Studenten worden hierna in subgroepen ingedeeld en gaan in de breakout groups uiteen. Daar kunnen ze middels het delen van audio en video onderling overleggen en samenwerken. Eventueel kan het scherm of een bestand gedeeld worden zodat ze elkaars uitwerking van de voorbereidingsopdracht kunnen zien. Geef bijvoorbeeld aan dat ze in de groep één voor één hun voorbereide opdracht tonen en de rest hier feedback op geeft of vragen over stelt. Of je laat studenten vooraf aangeven op welk aspect ze van hun peers feedback willen hebben. Student wordt op deze wijze genoodzaakt kritisch naar zijn eigen werk te kijken waar hij feedback op wil ontvangen. 

Samenstellen van de groepen 

Studenten die de opdracht niet voorbereid hebben kun je desgewenst in een aparte breakout group zetten. Daarbij kun je studenten ‘at random’ aan groepen toewijzen of zelf de groepen samenstellen.  

Tips:  

 • Spreek met je studenten af dat ze bij vragen hun virtuele hand opsteken zodat je naar de betreffende groep kunt gaan. 
 • Zet een timer in de main room zodat studenten weten wanneer het werken in subgroepen afgerond moet worden. 

Microsoft Teams

De peer feedback is ook in Microsoft Teams toe te passen via de chat functie. Studenten die elkaars peers zijn, werken in een gezamenlijke chat omgeving die zij zelf kunnen aanmaken (in plaats van in de breakout rooms zoals in Blackboard Collaborate.

APPLICATIES

 • BB Collaborate
 • Microsoft Teams
 • KENMERKEN

  Online: ,
  Synchroon:
  Indivdueel:

  4.5 (2 stemmen)